Ytringsfrihet, lojalitetsplikt og varsling – 1 dag


Du finner PDF-versjon av katalogen for dette kurset her.
PDF-versjonen egner seg godt til utskrift, men krever at du har installert Adobe Reader. Last ned Adobe Reader her.Ytringsfrihet, lojalitetsplikt og varslingMålgruppe:
Ledere, tillitsvalgte og andre som berøres av problemstillingen.Foredragsholder:
Knut Ulleberg, kommunalkandidat med flere års erfaring som personalkonsulent i offentlig sektor.
Ulleberg har bl.a. holdt kurs for mer enn 50.000 offentlig ansatte innen arbeidsrett og forvaltningsrett.

Innhold:
Arbeidsmiljøloven fikk regler om varsling av kritikkverdige forhold, og et lovfestet vern for varslere som trådte i kraft i 2007. Alle former for ytringer
til media og offentligheten kommer ikke under begrepet ”varsling av kritikkverdige forhold”, og vil ikke være vernet mot forbudet mot gjengjeldelse i arbeidsmiljølovens § 2-5. Slike ytringer vil måtte vurderes etter grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet, jf grunnlovens § 100. Slike ytringer vil kunne være illojale dersom de skader virksomheten.

Kurset vil gå grundig inn på forskjellen mellom varsling og ytringer – og forholdet til lojalitetsplikten arbeidsforholdet. Reglene for varsling blir også inngående behandlet. Det blir gitt en rekke praktiske eksempler

Innledning
- noen praktiske utgangspunkt
- gjennomgang av begreper
- varsling
- lojalitetsplikt
- ytringsfrihet
- hva er nytt i lovverket

Retten til ytringsfrihet i forhold til Grunnlovens §100
- retten til å ytre seg sett opp mot lojalitetsplikt ovenfor arbeidsgiver
- når vil en ytring være illojal ovenfor arbeidsgiver
- i hvilke tilfeller kan arbeidsgiver pålegge “munnkurv”
- hvilke reaksjonsmuligheter har arbeidsgiver ved illojale ytringer
- en rekke praktiske eksempler på ytringer – gjennomgang av praksis fra Sivilombudsmannen

Retten til å varsle – Aml §2-4
- hva varsling ikke er
- varsling ved kritikkverdige forhold
- hva er forsvarlig varsling
- hva er forsvarlig fremgangsmåte ved varsling – hva er ikke forsvarlig
- når inntrer varslingsplikt
- varsling når virksomheten har varslingsrutiner
- varsling til
- andre internt i organisasjonen
- tilsynsmyndigheter
- media
- kan arbeidstaker varsle anonymt
- hva blir konsekvensen hvis arbeidsgiver kan bevise at varslingen ikke var forsvarlig
- varsling sett opp mot taushetsplikt – mulige konfliktområder

Vern mot gjengjeldelse etter varsling – Aml § 2-5, § 13-8 og § 13-9
- loven er klar: Gjengjeldelse mot varsler er forbudt
- fremtidig varsling
- bevisbyrde ved påstått gjengjeldelse
- konsekvenser for arbeidsgiver ved gjengjeldelse:Oppreisning og erstatning

Arbeidsgivers plikt til å legge til rette for intern varsling – Aml §3-6 og Aml § 18-6
- hva innebærer arbeidsgivers ansvar i praksis
- hvordan styrke klimaet for varsling
- slik bør varsel behandles
- arbeidsgivers opptreden ovenfor varsleren
- opptreden ovenfor den eller de det varsles om
- krav til fortrolighet og anonymitet
- hvordan kan det legges til rette i din virksomhet
- etablering av varslingsrutiner
- tillitsvalgtes rolle ved varsling

Hva sier loven om saksbehandlingsregler ved varsling
- hensynet til offentlighetsloven er varslingen offentlig
- saksbehandling etter forvaltningsloven
- hensynet til personopplysningsloven – behandling av personopplysninger i skriftlig formsamt på virksomhetens it-systemer

Innholdsrikt kurskompendium
Kurset er utpreget praktisk vinklet med en rekke konkrete eksempler hvor ulike løsningsforslag blir
gjennomgått. Det er dessuten utarbeidet et fyldig kurskompendium med lovtekster, rettsavgjørelser,
dokumentmaler m.m. som tilbys deltakerne.