Vanskelige personalsaker – 2 dager

Du finner PDF-versjon av katalogen for dette kurset her.
PDF-versjonen egner seg godt til utskrift, men krever at du har installert Adobe Reader. Last ned Adobe Reader her.Vanskelige personalsaker – Hvordan håndterer vi de vanskelige personalsakene?
Kurset tar for seg de spesielle utfordringene som oppstår ved konflikter,manglende arbeidsprestasjoner, psykososiale forhold og andre uregelmessigheter i arbeidssituasjonen. Hvordan kan slike saker løses på et lavest mulig konfliktnivå, samtidig som de formelle krav til forsvarlig saksbehandling blir ivaretatt? Det er utarbeidet et fyldig kurskompendium med lovtekster, transparenter, rettsavgjørelser og annet rekevant kildestoff.


Målgruppe:
Ledere, mellomledere, tillitsvalgte og andre som arbeider med personalsaker.

Foredragsholder:
Knut Ulleberg, kommunalkandidat med flere års erfaring som personalkonsulent i offentlig sektor.
Ulleberg har bl.a. holdt kurs for mer enn 50.000 offentlig ansatte innen arbeidsrett og forvaltningsrett.

Innhold:
Introduksjon til kurset
- fra uregelmessighet til personalsak
- hvilke juridiske verktøy har leder til disposisjon i
personalforvaltningen

Arbeidsgivers styringsrett
- leders handlingsrom
- hva er arbeidsgivers styringsrett
- grensene for styringsretten
- arbeidstakers lydighets og resignasjonsplikt
- hvilke beslutninger må leder avtale og hva kan leder ensidig bestemme

Omplassering av arbeidstakere
- i hvilke situasjoner er omplassering hensiktmessig
- hvilke rammer setter arbeidsavtalen for hva arbeidstaker kan omplasseres til
- omplassering til annet arbeidssted
- omplassering til annen stilling
- særlig om omplassering utenfor arbeidsavtalen (endringsoppsigelse)

Håndtering av ”ikke- fungerende” arbeidstakere
- uformelle samtaler i situasjoner som ikke defineres som en ”personalsak”
- bruk av ”logg” – uformelle notater
- avtaler mellom leder og arbeidstaker om endring av atferd
- håndtering av klager på ansatte slik at konfliktnivå et blir lavest mulig

Formelle sanksjoner
- tilrettevisning
- muntlig advarsel
- skriftlig advarsel
- saksbehandling og formkrav
- særlig om når en advarsel blir et ”enkeltvedtak”

Gjennomføring av møter med ansatte i konfliktsaker
- om innkalling til møte – muntlig/ skriftlig – formkrav
- særlig om innholdet i møteinnkallingen
- når må det varsles i forkant av et møte
- når har arbeidstaker krav på å ha med seg tillitsvalgteeller fullmektig
- kan arbeidsgiver avholde et møte selv om tillitsvalgt fullmektig ikke kan møte
- hvem setter dagsorden for hva som skal tas opp i møte
- om arbeidstaker som uteblir eller nekte å møte til et møte arbeidsgiver innkaller til
- om arbeidstakere som innkalles til møte og fremlegger sykemelding
- om møtereferater
- særlig om uenighet om møtereferater og arbeidstaker eller tillitsvalgt som nekter å skrive under
Håndtering av klager
- fremgangsmåte ved klarlegging av faktum
- særlig om forvaltningslovens regler
- om klager fra ”tredjeperson” som kommer muntlig eller skriftlig
- klagere som ber om anonymitet
- plikt til å forelegge arbeidstaker de faktiske forhold klagen bygger på
- har arbeidstaker rett til å få vite hvem som har klaget
- forvaltningslovens bestemmelser om vern av kilder
- arbeidstakers innsynsrett i klager som er kommet skriftlig
- har klager rett til å vite hva arbeidsgiver foretar seg overfor arbeidstaker
- særlig om innformasjonsrett/plikt til klienter/ brukere/foreldre i overgrepssaker

Oppsigelse, avskjed suspensjon
- definisjon av begrepene – form innhold og virkning
- oppsigelse – krav til ”saklig grunn”
- særlig om arbeidstaker rett til å fortsette i stilling utover oppsigelsestiden ved søksmål
- krav til dokumentasjon – hva er god nok dokumentasjon
- avskjed – hvilke situasjoner kvalifiserer til avskjed
- suspensjon – vilkår og hensikt
- alternativer til suspensjon

Saksbehandlingsregler for oppsigelse avskjed og suspensjon
- kvalitetssikring av grunnlaget – er grunnlaget og dokumentasjonen tilstrekkelig
- krav til forhåndsvarsel etter Forvaltningsloven § 16
- innkalling til drøftingsmøte jf Arbeidsmiljølovens § 15-1
- formkrav til forhåndsvarsel og innkalling til drøftingsmøte
- gjennomføring av drøftingsmøte – formkrav – strategi

Avtaler om at arbeidstaker selv sier opp sin stilling
- kan arbeidstaker anmodes om å si opp sin stilling
- Inngåelse av frivillige avtaler om oppsigelse
- arbeidstakers tilbaketrekking av oppsigelse
- formkrav og praktiske eksempler¨
- sluttavtaler med etterlønn

Kort om bruk av eksterne konsulenter i konfliktsituasjoner
Kort om opphør av arbeidsforhold på grunn av lang tids sykefravær