Prøvetid for offentlig ansatte – 1 dag


Du finner PDF-versjon av katalogen for dette kurset her.
PDF-versjonen egner seg godt til utskrift, men krever at du har installert Adobe Reader. Last ned Adobe Reader her.Prøvetid for offentlig ansatte – en sovende bestemmelse?
Kurset fokuserer på de vurderingskriterier arbeidsgiver kan legge vekt på for å avklare om arbeidstaker innfrir de forventningene en hadde ved tilsettingen. Det vil bli en bred gjennomgang av rettspraksis med praktiske eksempler. Krav til opplæring, evaluering, dokumentasjon og saksbehandling blir viet stor oppmerksomhet. Det blir også gitt eksempler på saksbehandlingsregler ved avvikling av tilsettingsforholdet i prøvetiden.Arbeidsmiljølovens § 15-6 gir arbeidsgiver adgang til å tilsette arbeidstaker i prøvetid. På bakgrunn av at prøvetiden fra arbeidsgiversiden har blitt oppfattet som «lite reell» vedtok stortinget i 1995 lovendring med sikte på å gi prøvetiden er mer reelt innhold. Det er nå under visse vilkår, adgang til å forlenge prøvetiden, og arbeidstaker har ikke lenger adgang til å fortsette i stillingen ved søksmål.


Målgruppe:
Ledere, mellomledere, tillitsvalgte og andre som arbeider med personalsaker.

Foredragsholder:
Knut Ulleberg, kommunalkandidat med flere års erfaring som personalkonsulent i offentlig sektor.
Ulleberg har bl.a. holdt kurs for mer enn 50.000 offentlig ansatte innen arbeidsrett og forvaltningsrett.

Innhold:
Tilsetting i avtalt prøvetid
- om hensikten ved prøvetidsreglene
- hva skal prøvetiden avklare
- utlysningstekstens betydning
- arbeidstakers opplysningsplikt forut for ansettelsen

Formelle krav
- formkrav i arbeidsavtalen for at prøvetid skal være gyldig
- adgang til forlengelse av prøvetiden på grunn av fravær
- forlengelse av andre årsaker
- formell fremgangsmåte ved forlengelse
- ny prøvetid ved tilsetting i annen stilling hos samme arbeidsgiver
- prøvetid ved omplassering til annen stilling

Oppfølgning og veiledning
- arbeidsgivers ansvar for oppfølgning og veiledning
- eksempler på prosedyrer for oppfølgning
- opplæring eller jobbinnføring
- om stillinger med krav til særlig kompetanse

Vurderingskriterier
- om ”faglig dyktighet, tilpasning til arbeidet og pålitelighet”
- arbeidstakere som har ”oversolgt” sine kvalifikasjoner”
- avvikende adferd væremåte
- hvilket nivå på arbeidsprestasjonen kan arbeidsgiver kreve i prøvetiden

Feilansettelser
- arbeidstakers undersøkelsesplikt ved ansettelsen
- ansettelse på ”bristende forutsetninger
- om arbeidstakere som har fortiet eller gitt uriktige opplysninger
- sviktende arbeidsprestasjoner på grunn av sykdom eller funksjonshemning

Oppsigelse i avtalt prøvetid
- om frivillige avtaler om fratreden
- om kravet til dokumentasjon
- saksbehandlingsreglene for oppsigelse i

Arbeidsmiljøloven og Forvaltningsloven
Gjennomgang av aktuell rettspraksis og praktiske eksempler

Innholdsrikt kurskompendium
Kurset er utpreget praktisk vinklet med en rekke konkrete eksempler hvor ulike løsningsforslag blir gjennomgått. Det er dessuten utarbeidet et fyldig kurskompendium med lovtekster, rettsavgjørelser, dokumentmaler m.m. som tilbys deltakerne.