Praktisk personaljuss – 2 eller 3 dager

Du finner PDF-versjon av katalogen for dette kurset her.logo_knut_ulleberg_bl? PDF-versjonen egner seg godt til utskrift, men krever at du har installert Adobe Reader. Last ned Adobe Reader her.

Praktisk personaljuss – for ansatte i kommunesektoren med personalansvar
Kurset gir en bred innføring i lover, regler og avtaleverk som berører personalforvaltning.
Kurset er utpreget praktisk vinklet og det tas utgangspunkt i konkrete eksempler fra rettspraksis.
Relevante problemstillinger drøftes. Det er utarbeidet et kurskompendium på 250 sider med svært mye
relevant kildestoff.


Målgruppe:
Ledere, mellomledere, tillitsvalgte og andre som arbeider med personalsaker.

Foredragsholder:
Knut Ulleberg, kommunalkandidat med flere års erfaring som personalkonsulent i offentlig sektor.
Ulleberg har bl.a. holdt kurs for mer enn 50.000 offentlig ansatte innen arbeidsrett og forvaltningsrett.

Innhold:
Forvaltningslovens anvendelse i personalsaker
- når gjelder ikke reglene om klage og begrunnelse i personalsaker
- dokumentinnsyn i personalsaker
- noteringsplikt
- bruk av fullmektig og tillitsvalgte
- behandling av personalsaker etter reglene om enkeltvedtak

Ansettelse i kommunesektoren
- hvor absolutt er utlysningsplikten
- utlysingsteksten
- gjentatte utlysninger
- kvalifikasjonsvurdering
- særlig om begrepet ”skikkethet”
- plikt til å innkalle til intervju
- referanseinnhenting
- nedtegnings av referanseopplysninger
- plikt til å forelegge referanseopplysninger for søker
- forhodet til likestillingslov, diskrimineringslov og Arbeidsmiljølovens kap 13
- særlig om søkers alder
- innhenting av helseopplysninger ved ansettelse
- søkeres og offentlighetens krav på innsyn
- angrepsmåter ved forbigåelse

Midlertidige ansettelser
- formelle krav til vikariater
- ulike vikarsituasjoner
- særlig om tilkallingsvikarer
- engasjementer og prosjekter
- fire-års regelen til Aml § 14-9 nr 5
- virkningen av ulovlige midlertidige arbeidsavtaler

Prøvetid i kommunesektoren
- formelle krav til prøvetidsavtalen
- særlig om «faglig dyktighet, pålitelighet og tilpasning til arbeidet»
- krav til veiledning, oppfølging og evaluering
- forlengelse av prøvetiden
- krav til dokumentasjon
- avslutning av arbeidsforholdet i prøvetiden – saksbehandlingsregler

Arbeidsgivers styringsrett – arbeidstakers stillingsvern
- hva er styringsrett
- grensene for styringsretten
- lydighets og resignasjonsplikt
- arbeidsgivers rett til å lede fordele og kontrollere arbeidet
- endringer i arbeidsforholdet/ arbeidsoppgaver innenfor styringsretten
- hvilke endringer kan arbeidsgiver ikke foreta
- omplassering
- særlig om endringsoppsigelse

Oppsigelse, suspensjon og avskjed
- definisjoner av oppsigelse og avskjed
- saklig grunn for oppsigelse
- vilkår for avskjed
- særlig om suspensjon
- krav til oppfølging og dokumentasjon
- krav til saksbehandling

Attføring og sykefravær
- arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven
- tilrettelegging av tiltak
- omplassering
- særlig om langvarige sykefravær
- vilkår for avslutning av arbeidsforholdet

Innholdsrikt kurskompendium
Kurset er utpreget praktisk vinklet med en rekke konkrete eksempler hvor ulike løsningsforslag blir
gjennomgått. Det er dessuten utarbeidet et fyldig kurskompendium med lovtekster, rettsavgjørelser,
dokumentmaler m.m. som tilbys deltakerne.