Omorganisering/omplassering – 2 dager

Du finner PDF-versjon av katalogen for dette kurset her.
PDF-versjonen egner seg godt til utskrift, men krever at du har installert Adobe Reader. Last ned Adobe Reader her.

Omorganisering/omplassering – arbeidstakers stillingsvern, arbeidsgivers styringsrett
Kurset tar for seg hvilke disposisjoner arbeidsgiver ensidig kan foreta i kraft av styringsretten og hvilke skranker arbeidstakers stillingsvern vil sette for slike disposisjoner. Krav til forsvarlig saksbehandling blir grundig gjennomgått. Omstillingsprosesser, endringsoppsigelse, overtallighet og fortrinnsrett blir grundig gjennomgått.


Målgruppe:
Medarbeidere og tillitsvalgte i offentlig sektor med personalansvar. Kurset er også godt egnet som informasjon
til alle som berøres av en omorganisering eller omstillingsprosess.

Foredragsholder:
Knut Ulleberg, kommunalkandidat med flere års erfaring som personalkonsulent i offentlig sektor.
Ulleberg har bl.a. holdt kurs for mer enn 50.000 offentlig ansatte innen arbeidsrett og forvaltningsrett.

Innhold:
Introduksjon til styringsretten
- hvilke disposisjoner kan arbeidsgiver ensidig foreta
- endringer i arbeidssted, arbeidstid
- endringer i arbeidsoppgaver / drøftingsplikt med tillitsvalgte
- endringer utenfor styringsretten
- endringsoppsigelse
- krav til oppsigelse og eventuelt tilbud om annen stilling
- frivillige avtaler

Omstilling og nedbemanning
- omorganisering av virksomheten
- administrativt vedtak eller politisk beslutning
- arbeidsgivers styringsrett ved nedleggelse eller opprettelse av stillinger

Medbestemmelse
- drøftingsplikt med tillitsvalgte
- særlig om hovedavtalen og arbeidsmiljølovens kapittel 8
- på hvilket tidspunkt inntrer drøftingsplikten
- hva er drøftingstema
- særlig om omstillingsavtaler med organisasjonene

Vilkår for nedbemanning
- om økonomiske / budsjettsmessige hensyn som bakgrunn for nedbemanning
- definisjon av begrepet ”overtallig”
- utvelgelseskriterier ved overtallighet – begrepet ”arbeidsområde”
- særlig om ansiennitet, kompetanse og sosiale forhold
- tilbud om ”annen passende stilling”
- interne prosesser ved felere aktuelle overtallige til samme stilling
- lønnssikring ved overgang til lavere stilling

Grenseoppgang mellom omplasseringsplikt og fortrinnsrett
- arbeidstakers avslag på mottatt tilbud
- saksbehandlingsregler og formkrav ved oppsigelse
- fortrinnsrett til ny stilling etter oppsigelse
- fortrinnsrettens rekkevidde og kravet til skikkethet
- fortrinnsrettens innhold og arbeidsgivers plikter ved fortrinnsrett

Sluttpakker og frivillig fratreden
Kort om konkurranseutsetting
Kort om masseoppsigelse
Gjennomgang av eksempler og rettspraksis
Praktiske eksempler på omstillingsprosesser

Innholdsrikt kurskompendium
Kurset er utpreget praktisk vinklet med en rekke konkrete eksempler hvor ulike løsningsforslag blir
gjennomgått. Det er dessuten utarbeidet et fyldig kurskompendium med lovtekster, rettsavgjørelser,
dokumentmaler m.m. som tilbys deltakerne.