Nyttige lenker


Antall som skal vises:

Nr. Nettlenke Treff
1   Link Lovdata.noLovdatas nettsted på Internett inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter. Denne informasjonen er gratis og omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser. 330
2   Link Arbeidstilsynet.noArbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.
Arbeidstilsynet har også oppgaver i forhold til enkelte andre lover, hvorav ferieloven og deler av tobakkskadeloven er de viktigste. Nettstedet innholder regelverk, forskrifter, faktaark og publikasjoner knyttet til arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet er sekretariat for tvisteløsningsnemnda, og et utvalg av nemndas avgjørelser er publisert på nettstedet.
316
3   Link Likestillings og diskrimineringsomudet.noOmbudet skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, språk, religion, seksuell orientering og alder. Ombudet er faglig uavhengig, men administrativt underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. Ombudet håndhever Likestillingsloven, diskrimineringsloven, og arbeidsmiljølovens diskrimineringskapittel. Nettstedet inneholder bl.a regelverk, artikler og faktaark knyttet til likestilling og diskriminering. 354
4   Link Datatilsynet.noDatatilsynet er opprettet for å påse at personopplysningsloven blir fulgt. Datatilsynet behandler konsesjoner og har myndighet til å gi pålegg. Tilsynet skal informere og gi råd i forbindelse med personvern-spørsmål. Nettstedet innhelder en rekke artikler, regelverk og publikasjoner knyttet til personvern. 316
5   Link Arbeidsrett.noHenning Jakhelln og Helga Aune har samlet 30 advokater og jurister til å skrive kommentarer til den nye arbeidsmiljøloven, samt den internasjonale arbeidsretten, pensjoner, permitteringer, ferieloven og konkurranseklausulene.Nettstedet har en betal-del, men også en gratis tilgjengelig del med nyttig kildestoff knyttet til arbeidsmiljøloven. 486
6   Link Offentlighet.noOffentlighet.no er et samarbeid mellom presseorganisasjonene, og er for deg som er opptatt av åpenhet. Gjennom informasjon, veiledning og råd om «retten til å vite» er dette nettstedet et verktøy for journalister og andre som vil ha tilgang til samfunnsinformasjon. Nettestedet har også et eget debattforum med mulighet til å stille spørsmål eller starte diskusjoner om alt innen åpenhet og innsyn. 503
7   Link Regjeringen.noRegjeringen.no er statens offisielle informasjonsside, hvor alle offisielle meldinger fra regjeringen legges ut. Nettstedet inneholder også alle lovforarbeider, resolusjoner, NOU’er med mer. 310
8   Link norge.noNorge.no er en informasjonsside fra Statens informasjonstjeneste. Siden fungerer som ”veiviser” i den offentlige forvaltning. 311