Midlertidig ansettelse i kommunal virksomhet og helseforetak – 1 dag


Du finner PDF-versjon av katalogen for dette kurset her.
PDF-versjonen egner seg godt til utskrift, men krever at du har installert Adobe Reader. Last ned Adobe Reader her.Midlertidig ansettelse i kommunal virksomhet og helseforetakKurset gir en innføring i de generelle rammebetingelser som gjelder ved adgangen til å benytte midlertidig
arbeidskraft i kommunal sektor og helseforetak. Hovedvekten legges på adgangen til å inngå avtale om
vikariater, tilkallingsvikariater, ”ekstrahjelp”, prosjektarbeid, engasjementer, sesongarbeid, m.m.Virkningen
av ulovlige inngåtte arbeidsavtaler, fortrinnsrett og prosessregler vil også bli gjennomgått.


Målgruppe:
Ledere, mellomledere, tillitsvalgte og andre som arbeider med personalsaker.

Foredragsholder:
Knut Ulleberg, kommunalkandidat med flere års erfaring som personalkonsulent i offentlig sektor.
Ulleberg har bl.a. holdt kurs for mer enn 50.000 offentlig ansatte innen arbeidsrett og forvaltningsrett.

Innhold:
Kort om bakgrunn for reglene om midlertidig ansettelse – lovendringen pr. 01.01.06.
Kravet til skriftlig arbeidsavtale
- absolutt krav eller ”ordensregel”
- konsekvenser av manglende arbeidsavtale
- eksempler på utforming av arbeidsavtaler

Vikariater
- når er en midlertidig ansatt vikar – definisjon av begrepet
- virkning av lovstridig anvendelse av vikarer
- ekte vikar – vikar i ledig ubesatt stilling – ferie og sesongvikarer
- særlig om tilkallingsvikarer
- bruk av ”rammeavtaler og loggbok”
- grensen for hvor lenge tilkallingsvikarer kan brukes
(”Ambulansedommen” fra 2006)

Engasjementer
- Aml § 14-9 bokstav a ”når arbeids karakter tilsier det…”
- ekstrahjelp
- prosjektansettelser
- ekstrabemanning i barnehage/skole
- særlig om støttekontakter, avlastere, brukerstyrte personlige assistenter

Ansettelse på grunn av manglende kvalifikasjoner
- vilkår for å ansette ufaglærte i stiller med andre kompetansekrav
- særlig om ”Åsgårddommen”
- særregler for undervisningspersonalet og pedagogisk personale i barnehager

Opphør av midlertidig arbeidsavtale
- varsel om opphør av midlertidig arbeidsavtale over ett år
- fortrinnsrett for midlertidig ansatte
- særlig om 4-års grensen i Aml § 14-9 femte ledd
- virkning av krav om fast ansettelse Aml § 14-11
- behandling av tvistesaker
- gjennomgang av rettspraksis

Innholdsrikt kurskompendium
Kurset er utpreget praktisk vinklet med en rekke konkrete eksempler hvor ulike løsningsforslag blir gjennomgått. Det er dessuten utarbeidet et fyldig kurskompendium med lovtekster, rettsavgjørelser, dokumentmaler m.m. som tilbys deltakerne.