Ledelse – en balansekunst

Trygg i møte med omstillinger
Offentlig sektor er i stadig omstilling. I snuoperasjoner som berører enkeltpersoner, er det viktig å være nærværende i møte med reaksjonene som kommer. Samtidig må lederne ha oppdatert fagkunnskap for å ta riktige avgjørelser. Målet med kursene Knut Ulleberg tilbyr, er å tilføre trygghet i en utsatt lederrolle. Alle kurs er praktisk vinklet og gir oppdatert kunnskap om praktisk arbeidsrett, forvaltningsrett og saksbehandling. Relevante eksempler fra offentlig sektor tydeliggjør problemstillinger som kan dukke opp, og viser hvordan ledere kan kvalitetssikre prosessen.
Lederhverdagen – en balanse mellom paragrafer og følelser
Å informere om og gjennomføre endringer er en viktig del av lederhverdagen. Flere ledere opplever at det kan stjele nattesøvn og trygghet når situasjoner krever at de må anvende lovtekster for å gjennomføre prosesser i forhold til enkeltpersoner eller grupper. Det er krevende å styre prosesser som til de grader påvirker de ansattes arbeidshverdag. Lover og regler avgjør retningen, men gir ofte et større handlingsrom enn mange ledere er klar over. Den mest krevende oppgaven er ofte å balansere mellom lovtekster og følelsesmessige reaksjoner som gjerne er hovedingrediensene i slike saker.
Endringer skaper reaksjoner
Endringer i organisasjonsstruktur påvirker hverdagen til ansatte i alle ledd. For noen blir endringene større enn for andre. De ansattes reaksjoner står ikke alltid i forhold til hvor mye endringene påvirker arbeidshverdagen deres. Når ansatte opplever at arbeidsoppgaver og ansvarsområder endres, er det normalt å reagere.
Sinne, utrygghet, frustrasjon, resignasjon og protest er noen av følelsene som kan komme i kjølevannet av endringer. Midt i dette er lederen den synlige personen som fronter endringene. Det er en utfordrende oppgave å gjennomføre en snuoperasjon og samtidig evne å møte reaksjonene med respekt.
Endringer krever kunnskap om regelverket
Når lover og regler som regulerer offentlig sektor endres og revideres, stiller det automatisk nye krav til ansatte i enhetene som berøres. Da kan det lett oppstå uenighet om rettigheter og plikter. En leder som skal gå inn i en slik prosess, må være klarsynt og handlekraftig.
Det handler om å ta de riktige beslutningene på et korrekt grunnlag og til rett tid. For å gjennomføre en god prosess, er det avgjørende å ha oppdatert kunnskap om regelverket som styrer personalforvaltningen.
Endringer gir handlingsrom
Lover og regler avgjør retningen, men det viser seg ofte at mulighetene underveis er flere enn mange ledere er klar over. Når ledere vet hvilke makt og myndighet de har, kjenner de sitt eget handlingsrom. Det gir trygghet for utøvelse av godt lederskap. Hvis en leder derimot er usikker på eget handlingsrom og beslutningsgrunnlag, blir det lett konflikter og omkamper.
Det vesentlige for en leder er å vite hva som er innenfor og hva som er utenfor styringsretten. Styringsrett betyr enkelt sagt at en leder kan si: «Du skal», og det hender det er lurt å si nettopp det. Andre ganger er det smartest å ikke benytte styringsretten, selv med juridisk dekning. En god beslutning blir til ved en faglig korrekt prosess, når lederen vet hvem som eier beslutningen og benytter sine sosiale antenner.
Endringer tar aldri slutt
Det eneste sikre i dagens arbeidsliv, er at endringer vil være en del av arbeidshverdagen. Dette krever at ledere må være rimelig oppdatert på regelverk og rettigheter, forstå konsekvensene av lovtekstene og ha kunnskap om hvordan paragrafene benyttes i praksis.