Læreres stillingsvern – 2 dager


Du finner PDF-versjon av katalogen for dette kurset her.
PDF-versjonen egner seg godt til utskrift, men krever at du har installert Adobe Reader. Last ned Adobe Reader her.Læreres stillingsvern – endringer som følge av ny opplæringslov
Opplæringsloven og overgang til nytt kommunalt avtaleverk medfører store endringer i stillingsvernet for pedagogisk personale i grunnskolen og i videregående skole. Den særlige beskyttelsen lærere har hatt i grunnskoleloven og rettsvilkårsavtalen blir ikke videreført for personale tilsatt etter 01.08.99. Kurset vil fokusere på gjeldende rett og på konsekvensene av endringen.


Målgruppe:
Ansatte med personalansvar i grunn- og videregående skole (skolesjefer, rektorer, inspektører, personalmedarbeidere, tillitsvalgte mv.)

Foredragsholder:
Knut Ulleberg, kommunalkandidat med flere års erfaring som personalkonsulent i offentlig sektor. Ulleberg har bl.a. holdt kurs for mer enn 50.000 offentlig ansatte innen arbeidsrett og forvaltningsrett.

Innhold:
Gjeldende rett frem til 01.08.99
- læreres stillingsvern i henhold til grunnskoleloven og rettsvilkårsavtalen

Opplæringslov og kommunalt avtaleverk
- konsekvenser av endringen
- overgangsregler

Introduksjon til arbeidsmiljølovens stillingsvernregler
- ulike opphørsformer
- oppsigelse (saklig grunn i arbeidstakers forhold)
- avskjed (grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold av arbeidsavtalen)
- særlig om suspensjon

Arbeidsgivers styringsrett
- leders handlingsrom
- hva er arbeidsgivers styringsrett
- grensene for styringsretten
- hva innebærer det at styringsretten begrenses av lov, avtaleverket og arbeidsavtalen
- hvilke krav stilles til at beslutningen skal være saklig
- hvilke beslutninger må leder avtale og hva kan leder ensidig bestemme
- styringsrett eller styringsplikt
- hva kan arbeidsgiver nekte å etterkomme ordre om
- særlig om farlig arbeid og straffbare handlinger
- hvem avgjør hva slags arbeid som er ”farlig” – hvor går grensen for å nekte
- har arbeidstaker rett til å reservere seg mot å utføre bestemte arbeidsoppgaver

Endringer i arbeidsforholdet
- endringer i arbeidssted
- endringer i arbeidsoppgaver
- rettigheter ved overtallighet
- fortrinnsrett

Tilsetting i avtalt prøvetid
- materielle krav for avtale om prøvetid
- prøvetid ved opprykk/skifte av stilling
- særlig om kriteriene «faglig dyktighet, pålitelighet og tilpassing til arbeidet»
- krav til oppfølgning og evaluering

Ulike konfliktsituasjoner etter utløpet av prøvetiden
- disiplinærproblemer
- samarbeidsproblemer
- manglende faglig dyktighet

Iverksetting av tiltak
- omplassering/overføring
- bruk av advarsler og avtaler
- bruk av eksterne konsulenter
- forholdet til tillitsvalgte

Attføring og sykefravær
- krav til tilrettelegging av tiltak
- omplassering i og utenfor skolesektoren
- saklig grunn til oppsigelse som følge av langvarig sykefravær
- utarbeiding av oppfølgingsplaner
- arbeidstakers opplysningsplikt
Saksbehandling i oppsigelses-/avskjedssaker
- foreldre og foresattes rolle (taushetsplikt og informasjonsrett)
- Arbeidsmiljølovens og Forvaltningslovens saksbehandlingsregler
- praktiske eksempler på prosess

Etter ønske kan det også legges inn en sekvens om ytringsfrihet og lojalitetsplikt

Innholdsrikt kurskompendium
Kurset er utpreget praktisk vinklet med en rekke konkrete eksempler hvor ulike løsningsforslag blir gjennomgått. Det er dessuten utarbeidet et fyldig kurskompendium med lovtekster, rettsavgjørelser, dokumentmaler m.m. som tilbys deltakerne.