Innsyn og offentlighet – 1 dag


Du finner PDF-versjon av katalogen for dette kurset her.
PDF-versjonen egner seg godt til utskrift, men krever at du har installert Adobe Reader. Last ned Adobe Reader her.

Målgruppe:
Ledere, mellomledere, tillitsvalgte og andre som arbeider med personalsaker.

Foredragsholder:
Knut Ulleberg, kommunalkandidat med flere års erfaring som personalkonsulent i offentlig sektor.
Ulleberg har bl.a. holdt kurs for mer enn 50.000 offentlig ansatte innen arbeidsrett og forvaltningsrett.

Innhold:
Ny offentlighetslov trer i kraft 1. juli 2008. Den nye loven vil omfatte langt flere virksomheter enn før, da selvstendig rettssubjekter som offentlige aksjeselskaper,
stiftelser, interkommunale selskaper med mer, også i utgangspunktet vil omfattes av loven. Unntaksretten er vesentlig snevrere enn i tidligere
lov, og meroffentlighetsprinsippet er sterkere vektlagt. Kommunale virksomheter vil få et vesentlig mindre adgang enn tidligere til å unnta organinterne dokumenter

Innledning
- kort om dagens offentlighetslov
- bakgrunn for lovforslaget og forarbeidene
- kort om de viktigste endringene fra gammel til ny lov

Hensikten med den nye loven
- lovens formål
- lovens virkeområde – utvidelse i forhold til tidligere lovverk

Hovedreglene om innsyn i den nye loven
- lovens utgangspunkt når det gjelder rett til innsyn
- hva innebærer dokumentbegrepet – hva er nytt og hva medfører det
- forvaltningsorganets mulighet til vedtak om utsatt innsyn
- forbud mot forskjellsbehandling – konsekvenser
- rett til å kreve innsyn i sammenstilling av databaser
- plikt til å føre journal
- tilgjengeliggjøring av journaler og dokumenter på internett – hva er viktig med tanke på offentlighetsloven

Meroffentlighet – offentliggjøring selv om dokumentet kan unntas offentlighet
- unntak for deler av dokumentet
- utgangspunkt – unntaksretten gjelder opplysninger
– vanligvis ikke hele dokumentet

Hvilke dokumenter er unntatt fra innsynsretten
- og hvilke krav gjelder i det enkelte tilfelle
- opplysninger underlagt taushetsplikt
- organinterne dokumenter
- dokumenter for den interne saksforberedelse
- interne dokumenter hos kommuner og fylkeskommuner
- rettsaksdokumenter
- unntak i visse budsjettsaker
- unntak av hensyn til det offentliges forhandlingsposisjon
- unntak for kontroll og reguleringstiltak og lovbrudd
- unntak for tilsettingssaker
- unntak for eksamen og karakterer

Saksbehandling av innsynskravet og klageadgang for den som søker innsyn
- krav om innsyn
- hvem avgjør innsynskravet
- hvordan innsyn skal gis
- krav til avslag og begrunnelse ved ikke innvilget innsyn
- klagerett og klagebehandling ved avslag på innsyn

Øvrige momenter til ny offentlighetslov
- nødvendige endringer i rutiner for innsyn
- om forskrifter til loven

Innholdsrikt kurskompendium
Kurset er utpreget praktisk vinklet med en rekke konkrete eksempler hvor ulike løsningsforslag blir gjennomgått. Det er dessuten utarbeidet et fyldig kurskompendium med lovtekster, rettsavgjørelser, dokumentmaler m.m. som tilbys deltakerne.