Forvaltningsloven og offentlighetsloven – 2 dager


Du finner PDF-versjon av katalogen for dette kurset her.
PDF-versjonen egner seg godt til utskrift, men krever at du har installert Adobe Reader. Last ned Adobe Reader her.Forvaltningsloven og offentlighetsloven – saksbehandlingsverktøy og rettssikkerhetsgaranti
Forvaltningsloven er en av de mest sentrale lover i offentlig forvaltning. Saksbehandlingsreglene er et viktig arbeidsredskap for alle som fatter avgjørelser og vedtak. Et sentralt formål med loven er å gi partene trygghet og rettssikkerhet. Brudd på Forvaltningsloven kan føre til store konsekvenser og erstatningsansvar for forvaltningsorganet. 

Målgruppe:

Statlig og kommunalt/fylkeskommunalt ansatte som arbeider med saksbehandling.

Foredragsholder:
Knut Ulleberg, kommunalkandidat med flere års erfaring som personalkonsulent i offentlig sektor. Ulleberg har bl.a. holdt kurs for mer enn 50.000 offentlig ansatte innen arbeidsrett og forvaltningsrett. www.personalkonsulenten.no 18

Innhold:
Forvaltningsloven
Bakgrunn for loven
- ulovfestede forvaltningsmessige prinsipper
- legalitetsprinsippet, saklighetsprinsippet, kontradiksjon, utredningsprinsippet og likebehandling

Ombudsmannsordningen
Forvaltningslovens oppbygning og virkeområde

Inhabilitet
- hvem habilitetsreglene gjelder for
- Når inntrer inhabilitet, – Fvl § 6 første ledd
- ”andre særlige grunner” Fvl § 6 annet ledd
- avgjørelse av habilitetsspørsmålet
- grenseskillet mellom inhabilitet og interessekonflikter
- særlig om særreglene i kommunelovens § 40 nr 3
- virkningen av inhabilitet ved saksbehandling og vedtak

Alminnelige regler for saksbehandlingen (Fvl kap 3
- veiledningsplikt
- utfyllende forskrifter – forvaltningslovforskriften kap. 2
- foreløpig svar
- rett til muntlig konferanse
- noteringsplikt
- bruk av fullmektig

Taushetsplikt
- hvem taushetsplikten gjelder for
- taushetsplikt for opplysninger/ betroelser som er mottatt utenfor tjeneste/arbeidstid
- hvilke opplysninger er taushetsbelagte – forholdet til særlover
- taushetsrett og opplysningsplikt – særlig i forhold til andre forvaltningsorganer
- plikt til å informere om taushetsplikten
- rett eller plikt til å kreve taushetsplikterklæring
- forholdet mellom taushetsplikt og personopplysningsloven
- unntak fra taushetsplikten – Fvl § 13a og Fvl § 13b
- konsekvenser av brudd på taushetsplikten

Saksforberedelse ved enkeltvedtak
- forskjell mellom avgjørelse og enkeltvedtak
- definisjonen av enkeltvedtak – Fvl § 2
- forhåndsvarsel – sakstyper hvor forhåndsvarsel skal gis
- når kan forhåndvarsel unnlates
- formkrav til forhåndsvarsel
- undersøkelsesplikten
- plikt til å innhente opplysninger av eget tiltak
- plikt til å forelegge parten faktiske opplysninger
- dokumentinnsyn – dokumenter det kan kreves innsyn i – og hvilke unntak som kan gjøres
- partsinnsyn i tilsettingssaker – særreglene i forvaltningslovforskriften kap. 5

Utforming av vedtak
- krav til begrunnelse – unntak fra plikt til begrunnelse
- begrunnelsens innhold
- underretnings om vedtaket

Klage
- underinstansens plikt til å behandle klagen
- vilkår for å realitetsbehandle klagen – avvisning av klage
- klagefrist og fremgangsmåte ved klage
- omgjøring av ”eget tiltak”
- oversending av klagen til klageinstansen
- hva klageinstansen kan prøve
- særlig om forholdet til ”det frie skjønn”
- virkningen av feil
- ugyldighet

Offentlighetsloven
- bakgrunnen for innsynsretten
- hvilke organer gjelder loven for
- om dokumentbegrepet – forholdet til elektroniske dokumenter
- hvilke dokumenter kan unntas offentlighet
- forskjell mellom ”kan unntatt” og ”er unntatt”
- særlig om meroffentlighet
- rett til å unnta hele dokumentet eller opplysninger i dokumentet
- om publisering av journaler og dokumenter på internett
- saksbehandlingen ved innsynskrav