Ferieloven blir endret

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår endringer i ferieloven som blant annet sikrer at ferie tas ut og ikke byttes med økonomisk godtgjørelse, at manglende avviklet ferie fullt ut skal kunne overføres til neste år, og at alle som fyller 60 år i løpet av kalenderåret skal ha rett til en ekstra ferieuke. Proposisjonen er til behandling i Stortinget. Foreløpig dato for avgivelse av innstilling er 08.11.08.

For bedre å sikre at arbeidstaker faktisk får avviklet sin ferie i tråd med Europaparlamentets og Rådets direktiv 03/88/EF (arbeidstidsdirektivet) krav, foreslår departementet begrensninger i dagens mulighet til å få manglende avviklet ferie økonomisk kompensert som et alternativ til faktisk avvikling av feriefritiden. Bare ved sykdom eller permisjoner i ferieåret skal det være mulig å erstatte manglende avviklet ferie med økonomisk godtgjørelse. ?Samtidig foreslås det at manglende avviklet ferie i andre tilfeller skal overføres til neste år. ??Videre foreslås det at alle arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret, gis rett til ekstra ferieuke. I dag er det bare arbeidstakere som fyller 60 år før 1. september som har rett til en ekstra ferieuke. ??Det foreslås videre at dagens ubegrensede rett til å avtale forskuddsferie begrenses til to uker i tråd med hva som gjelder for adgangen til å avtale overføring av ferie. I tillegg er det foreslått enkelte mindre justeringer og endringer av lovteknisk karakter. ??I tillegg til endringer i ferieloven foreslås også en lovteknisk endring i arbeidsmiljøloven for å samle og tydeliggjøre hjemmelsgrunnlaget for å fastsette EUs forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH forskriften). Det foreslås dessuten en endring i arbeidsmarkedsloven for å sikre hjemmel for at departementet i forskrift kan fastsette vilkår for innleie av arbeidstakere fra utleievirksomhet og for tilsyn med slik innleie.