Attføring og sykefravær – 1 dag


Du finner PDF-versjon av katalogen for dette kurset her.
PDF-versjonen egner seg godt til utskrift, men krever at du har installert Adobe Reader. Last ned Adobe Reader her.Attføring og sykefravær – arbeidsgivers plikter
Kurset er praktisk tilrettelagt og tar for seg lov og avtaleverk som skal følges ved bedriftsintern attføring. Det blir en gjennomgang av Arbeidsmiljølovens og Forvaltningslovens formkrav til saksbehandling. Fokus i kurset er også arbeidsgivers plikter med utgangspunkt i Arbeidsmiljølovens § 4-6 med særlig vekt på tilrettelegging, omplassering, utarbeiding av oppfølgingsplaner og eventuell avvikling av arbeidsforholdet. Endringer i Folketrygdloven fra 01.07.04 vil bli behandlet. Kurset fokuserer på de juridiske pliktene arbeidsgiver har. Hvilke muligheter arbeidsgiver har dersom tilrettelegging ikke er mulig herunder opphør av arbeidsforholdet – blir særskilt behandlet.


Målgruppe:
Ledere og mellomledere, HMS-personell, tillitsvalgte eller andre som arbeider med attføringssaker.

Foredragsholder:
Knut Ulleberg, kommunalkandidat med flere års erfaring som personalkonsulent i offentlig sektor.
Ulleberg har bl.a. holdt kurs for mer enn 50.000 offentlig ansatte innen arbeidsrett og forvaltningsrett.

Innhold:
Plikten til å tilrettelegge arbeidet
- arbeidsmiljølovens (Aml) § 4-6
- arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge
- arbeidsforholdene for yrkeshemmede
- kriteriet «så langt det er mulig»
- plikt til å omplassere
- krav til skikkethet

Arbeidstakers opplysningsplikt
- arbeidsgivers opplysningsplikt Aml § 4-6
- grensegang opplysningsplikt/taushetsrett
- konsekvenser ved manglende medvirkning
- forholdet til folketrygdlovens bestemmelser

Medbestemmelse og drøfting
- arbeidsmiljøutvalgets/attføringsutvalgets rolle
- forholdet til bedriftshelsetjeneste og trygdeetat
- drøftingsplikt med tillitsvalgte

Inkluderende arbeidsliv
- særlige regler for egenmelding
- virkemidler IA-virksomheter har til rådighet
- bruk av aktiv sykemelding
- tilretteleggingstilskudd
- samarbeid med trygdeetat og A-etat
- vilkår for full sykemelding

Folketrygdlovens regler for sykemelding
- endringer pr. 01.07.04
- kriterier for sykemelding
- bruk av delvis sykemelding

Utarbeidelse av oppfølgningsplan
- Aml § 4-6 nr. 3
- arbeidstakers medvirkningsplikt jamfør Aml § 2-3 f og g
- når skal oppfølgningsplanen foreligge
- hva skal planen inneholde
- særlig om ”restarbeidsevne”
- samarbeid med A-etat og trygdekontor
- yrkesmessig attføring
- har arbeidstaker krav på permisjon til utdanning
- har arbeidstaker krav på annen stilling i virksomheten etter omskolering
- særlig om avbrutte attføringsopplegg

Oppsigelse av langtidssykemeldte
- avvikling av arbeidsforholdet på grunn av langvarig sykefravær
- krav til saklig grunn
- arbeidstakers vern mot oppsigelse p.g.a. sykdom (Aml § 15-8)
- saksbehandling ved oppsigelse
- særlig om Arbeidsmiljøloven og Forvaltningslovens regler
- arbeidstakers egen oppsigelse
- forholdet til trygde og pensjonsrettigheter

Innholdsrikt kurskompendium
Kurset er utpreget praktisk vinklet med en rekke konkrete eksempler hvor ulike løsningsforslag blir gjennomgått. Det er dessuten utarbeidet et fyldig kurskompendium med lovtekster, rettsavgjørelser, dokumentmaler m.m. som tilbys deltakerne.