Arbeidsmiljøloven – 1 dag

logo_knut_ulleberg_bl?
Du finner PDF-versjon av katalogen for dette kurset her.
PDF-versjonen egner seg godt til utskrift, men krever at du har installert Adobe Reader. Last ned Adobe Reader
Arbeidsmiljøloven – trådte i kraft 1. januar 2006.
Kurset gir en bred innføring i Arbeidsmiljøloven generelt og hvilke konsekvenser endringene som ble vedtatt 1. januar 2006 medfører for offentlig sektor.


Målgruppe:
Ledere, mellomledere, tillitsvalgte og andre som arbeider med personalsaker.

Foredragsholder:
Knut Ulleberg, kommunalkandidat med flere års erfaring som personalkonsulent i offentlig sektor.
Ulleberg har bl.a. holdt kurs for mer enn 50.000 offentlig ansatte innen arbeidsrett og forvaltningsrett.

Innhold:
Kort om bakgrunn og intensjon med den nye loven
- tidligere lovgivning og gjennomførte endringer
- hovedintensjon i arbeidet med ny lov
- arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse
- ny kapittelstruktur – mer oversiktlig og tematisk
- hovedtrekkene i hva som er nytt i den nye loven

Bestemmelser relatert til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø – herunder beskyttelse ved varsling om kritikkverdige forhold
- arbeidsgivers og arbeidstakers plikter i arbeidsforholdet
- hva sier loven om virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet
- hvilke krav stilles til arbeidsmiljøet
- hva innebærer forbudet mot gjengjeldelse ved varsling om kritikkverdige forhold – og hva må til for at varsling er akseptabelt

Hva sier loven om helse, miljø og sikkerhet (HMS)
- hvordan er bestemmelsene til HMS i den nye loven

Hva innebærer reglene om medbestemmelse og arbeidsgivers kontrolladgang
- hva skal arbeidsgiver informere om – og hva skal drøftes
- minstekrav til arbeidsgivers informasjon til tillitsvalgte og arbeidstakere
- når kan tillitsvalgte pålegges taushetsplikt i forbindelse med informasjon gitt av arbeidsgiver
- hva sier reglene om vilkår for arbeidsgivers kontrolltiltak
- avgrensninger ved innhenting av helseopplysninger ved ansettelse, og ved ønske om å gjennomføre medisinske undersøkelser av ansatte
- særlig om forholdet til avtaleverket

Lovens regler om permisjon
- Aml kapittel 12 om retten til permisjon

Bestemmelser om likebehandling i arbeidslivet
- vern om diskriminering – Kapittel 13

Bestemmelser om ansettelse
- hvilke endringer er gjennomført når det gjelder ansettelse
- endringer i bestemmelser om fortrinnsrett
- fortrinnsrett for deltidsansatte
- utvidede muligheter for midlertidig ansettelse
- konsekvenser ved brudd på regelen om fortrinnsrett
- hvilke justeringer er gjort med tanke på krav om skriftlig arbeidsavtale – hvilke krav må tilfredsstilles

Gjennomgang av de nye reglene om midlertidig ansettelse og åremål
- hva sier reglene om midlertidig ansettelse
- oppdatert om bestemmelser om åremål
- konsekvenser ved brudd på reglene
- særlig om 4-års regelen for midlertidig ansettelse

Lovens nye regler om arbeidstid
- Aml kap 10 om arbeidstid

Opphør av arbeidsforhold – endringer i stillingsvernet
- gjennomgang av regler for suspensjon avskjed
- hva innebærer de nye reglene om suspensjon

Tvistebestemmelser og prosessregler
- nye regler om tvisteløsningsnemd – og omhandler: arbeidstid, permisjon og deltidsansattes fortrinnsrett
- utvidelse i forhandlingsordningen
- opphevelse i ordningen om særskilte domstoler

Arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse
- hva innebærer de nye bestemmelsene
- særlig om reservasjons- og valgrett

Innholdsrikt kurskompendium
Kurset er utpreget praktisk vinklet med en rekke konkrete eksempler hvor ulike Arbeidsmiljoeloven-1dag løsningsforslag blir
gjennomgått. Det er dessuten utarbeidet et fyldig kurskompendium med lovtekster, rettsavgjørelser,
dokumentmaler m.m. som tilbys deltakerne.