Ansettelse i offentlig virksomhet – 2 dager


Du finner PDF-versjon av katalogen for dette kurset her.

PDF-versjonen egner seg godt til utskrift, men krever at du har installert Adobe Reader. Last ned Adobe Reader her.Statlig og kommunal sektor har en rekke ulovfestede og lovfestede regler ved ansettelser. Kurset er praktisk tilrettelagt og gir en grundig innføring i regelverket ved tilsettingssaker. Hele prosessen fra utlysing til endelig ansettelse vil bli gjennomgått. Kurset er utpreget praktisk vinklet, og kursleder bruker en rekke eksempler fra ombudsmannspraksis og rettsavgjørelser.

Målgruppe:
For kommunalt og statlig ansatte og tillitsvalgte med ansvar/medvirkning i tilsettingssaker.
Foredragsholder:
Knut Ulleberg, kommunalkandidat med flere års erfaring som personalkonsulent i offentlig sektor. Ulleberg har bl.a. holdt kurs for mer enn 50.000 offentlig ansatte innen arbeidsrett og forvaltningsrett.
Innhold:
Utlysing
- utforming av utlysningstekst
- behandling av innkomne søknader
- søkerliste
- forvaltningslovens saksbehandlingsregler
Innhenting av referanser
- samtykke fra søker
- innhenting av ”uformelle opplysninger”
- formalisering av muntlige opplysninger
- forholdet til taushetsplikt
- informasjon til søker om innhentede referanser
Informasjons- og utredningsplikten
- kravet til forsvarlig saksbehandling
- plikt til å forelegge søker referanseopplysninger
- plikt til å innkalle til intervju
- Aml kapittel 13 (vern mot diskriminering)
- forholdet til likestillingsloven og diskrimineringsloven
- adgangen til å kreve helseattest
- vilkår for ny utlysing
Kvalifikasjonsprinsippet
- særlig om kriteriet «utdanning, praksis og skikkethet for stillingen» (Hta § 2.2)
- hva er relevante kvalifikasjoner
- særlig om personlig egnethet
- sammenlignende kvalifikasjonsvurdering
- forholdet til ansiennitet og likestilling
Søkers adgang til dokumentinnsyn
- forvaltningslovforskriften kap. 5 (innsyn i tilsettingssaker)
- utvidet søkerliste
- søkers rett til opplysninger om seg selv og andre søkere
- innsyn i innstillingen
- forholdet til taushetsplikt
- oppbevaringsplikt for søknader m/vedlegg Pressens og andres adgang til innsyn
- offentlighetslovens regler om innsyn i ansettelsessaker ny Offl § 25
- særlig om «mer-offentlighet» ved innsyn i søkerlister
Angrepsmuligheter
- omgjøring av ansettelsesvedtak
- klage til sivilombudsmannen og Likestillingsog diskrimineringsombudet
- søksmål for domstolene